Tablica

program wyświetlający wszystko

program prog;
uses crt;
var tab:array[0..1,1..20]of integer;
i,j:integer;
begin
clrscr;

for i:=1 to 20 do (*wprowadzanie liczb do tablicy*)
readln(tab[0,i]);

for i:=1 to 20 do (* petla sprawdzajaca powtarzalnosc liczb*)
  begin
  for j:=1 to 20 do
    if tab[0,i]=tab[0,j] then
      tab[1,i]:=tab[1,i]+1;
end;

for i:=1 to 20 do (* petla wyswietlajaca zawartosc tablicy i powtarzalnosc *)
writeln(tab[0,i],'jest:',tab[1,i]);

readln;
end.

bez duplikatów

program prog;
uses crt;
var tab:array[0..1,1..20]of integer;
  i,j,a,powt,uta:integer;
begin
clrscr;
writeln('podaj 20 liczb');
uta:=1;
for i:=1 to 20 do (*wprowadzanie 20 liczb*)
 begin
 powt:=0;
  readln(a); (*pobieranie liczby*)
  for j:=1 to uta do  (*petla sprawdzajĄca czy liczba juz byla *)
      if a=tab[0,j] then (*warunek sprawdzajacy czy liczba sie powtarza *)
       begin
        tab[1,j]:=tab[1,j]+1; (*liczba sie powtorzyla. +1*)
        powt:=powt+1;(*zlicza ilosc powt*)
       end;
  if powt=0 then (*jeeli jej nie bylo dodaje do tablicy*)
   begin

      tab[0,uta]:=a;(*wprowadzanie unik. liczby do tablicy*)
      tab[1,uta]:=1;(*ilosc 1*)
      uta:=uta+1;(*zwiekszanie licznika ilosci wprowadzonych unik liczb*)
      end;
  end;
for i:=1 to uta do   (*wyswietlanie*)
writeln('liczba',tab[0,i],'wystepuje:',tab[1,i]);
readln;
end.

z sortowaniem

program prog;
uses crt;
var tab:array[0..1,0..21]of integer;
  i,j,a,b,s:integer;
begin
clrscr;
for i:=1 to 20 do
  readln(tab[0,i]);

for i:=1 to 20 do
  begin
   for j:=1 to 20 do
    if tab[0,i]=tab[0,j] then
      tab[1,i]:=tab[1,i]+1;
  end;

repeat
   s:=0;
   FOR i:=20 DOWNTO 1 DO
     if tab[0,i]<tab[0,i-1] then
       begin
         a:=tab[0,i];
         b:=tab[1,i];
         tab[0,i]:=tab[0,i-1];
         tab[1,i]:=tab[1,i-1];
         tab[0,i-1]:=a;
         tab[1,i-1]:=b;
         s:=1;
       end;
until s=0;

a:=tab[0,20];
writeln(tab[0,20],'jest:',tab[1,20]);

FOR i:=19 DOWNTO 1 DO
begin
if tab[0,i]<a then
begin
  writeln(tab[0,i],'jest:',tab[1,i]);
  a:=tab[0,i];
end;
end;

repeat
readln(a);
until a=0;

end.

na tablicy jednowymiarowej

program prog;
uses crt;
var l,a,i,j,k:byte;
tab:array[1..20] of byte;
begin

(*uzupełnianie tablicy*)
writeln('podaj 20 liczb');
for i:=1 to 20 do
readln(tab[i]);

repeat (*sortowanie bombelkowe tablicy*)
   l:=0;
   FOR i:=20 DOWNTO 1 DO
     if tab[i]<tab[i-1] then
       begin
         a:=tab[i];
         tab[i]:=tab[i-1];
         tab[i-1]:=a;
         l:=1;
       end;
until l=0;

i:=20;
repeat(*wyswietlanie liczb i ilosci powtorzen*)
 k:=0;
  if tab[i]>tab[i-1] then
  begin
     for j:=20 downto 1 do
       if tab[i]=tab[j] then 
        k:=k+1; (*zliczanie ilosci powtorzen liczby i*)
    writeln(tab[i],'jest:',k); (* podsumowanie po sprawdzeniu calej tablicy*)
  end;
 i:=i-1; (*zmniejszanie licznika tab*)
until(i=0);

readln;
end.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.