Pascal - źródła programów

obliczanie objętości figór

Program prog; //nazwa programu
uses crt; //deklarujemy modółu CRT
var a,b,h,pole:integer; //deklaracja zmiennych
   w:char;     //deklaracja zmiennej znakowej w której będziemy przetrzymywac wybór użytkownika
begin
 writeln('czego pole chcesz obliczyć: T - trójkąt , K - Kwadrat,P - prostokąt'); // wyświetlamy komunikat użyszkodnikowi :)
 readln(w); //przypisujemy wybór użytkownika do zmiennej "w"

  CASE w OF  // W zależności od tego jaką wartość przyjeła zmienna "w" zostanie wykonana któraś z tych instrykcji
 //pierwsza instrukcja od obliczenia pola trójkąta
  'T' : BEGIN 
   writeln('podaj wysokość');
     readln(h);
   writeln('podaj długość podstawy');
     readln(a);
    pole:=0,5*a*h;
   writeln(pole); //zamiast zapisywać wynik do zmiennej i poźniej ją wyświetlać można odrazu wyświetlić wynik działania w taki sposób: writeln(0,5*a*h); 

  END;
 //druga instrukcja od obliczenia pola kwadratu
  'K' : BEGIN //poczatek instrukcji
   writeln('podaj długość boku');
     readln(a);
   writeln(a*a);
  END; //zakończenie instrukcji

 //druga instrukcja od obliczenia pola prostokątu
  'P' : BEGIN 
   writeln('podaj dł. podstawy');
     readln(a);
     writeln('podaj wysokość');
     readln(h)
   writeln(a*h);
  END;
END.

przeliczanie na binarne i przeszukiwanie tablicy

uses crt;
var tab:array[1..20,0..4]of byte; //deklaracja zmiennych
  i,e,b,k,g,l,y,max,min:byte;
  q:char;
begin
clrscr; //czyszczenie ekranu
y:=0;
i:=0;
max:=0;
min:=250;
 repeat // pierwsza petla , pobierajaca liczby dziesietne i przekazujaca do petli zagniezdzonej w ktorej zostanie wykonana zamiana na liczby binarne 
  i:=i+1;
  writeln('podaj liczbe dziesietna');
  readln(l);
      if max<l then // wyszukiwanie nawiekszego elementu
      max:=l;
       if min>l then // wyszukiwanie najmniejszego elementu
      min:=l;
   repeat // petla zagniezdzona konwertujaca liczbe dzisietna na liczbe binarna
    b:=l mod 2;
    tab[i,y]:=b;
    l:=l div 2;
    y:=y+1;
   until (l=0);
  writeln('jeżeli chcesz zakończyć wciśnij Q');
  readln(q); //
 until(i=20)or(q='Q'); // petla bedzie się wykonywac dopóki uzytkownik nie poda Q lub nie wprowadzi 20 liczb
writeln('wprowadzono ',i,' liczb');
g:=i;
i:=0;
 repeat // petla wyswietlajaca liczby binarne z tablicy
  i:=i+1;
    k:=i mod 2;
     if k=1 then 
     writeln(''); // co drugie wykonanie petli bedzie przchodzic do kolejnej lini
    for e:=8 downto 1 do
     write(tab[i,e]);
  write('  '); //robi odstep miedzy pierwszym i drugim wynikiem , trzecim i czwartym itd....
 until (i=g); // petla wykojue sie tyle razy ile wykonala sie pierwsza petla
writeln('');
 writeln('najwieksza wprowadzona liczba:',max);
 writeln('najmniejsza wprowadzona liczba:',min);
readkey; //program zamknie sie powprowadzeniu jakiegos znaku 
end.

losowanie liczb do tablicy i zliczanie powtarzalności danych liczb…

var tab:array[0..19]of byte;
  i,a,jeden,dwa,trzy,cztery,piec:byte;
begin
randomize;
 for i:=0 to 19 do
 begin
  repeat
   a:=random(6);
   until a>0;
  tab[i]:=a;
  case a of
  1 : begin
  jeden:=jeden+1;
  end;
  2: begin
  dwa:=dwa+1;
  end;
  3: begin
  trzy:=trzy+1;
  end;
  4: begin
  cztery:=cztery+1;
  end;
  5: begin
  piec:=piec+1;
  end;
 end;
end;
writeln('1jest:',jeden);
writeln('2jest:',dwa);
writeln('3jest:',trzy);
writeln('4jest:',cztery);
writeln('5jest:',piec);

for i:=0 to 19 do
 writeln('tab',i,':',tab[i]);

 readln();
 end.

obliczanie średniej wszystkich elementów tablicy i zliczanie liczb które są ponad średnią

var tab:array[0..20]of byte;
i,a,licznik:byte;
srednia:real;
begin
randomize;
for i:=0 to 20 do
begin
tab[i]:=random(250);
a:=a+tab[i];
writeln('tab',i,':',tab[i]);
end;
srednia:=a/20;
for i:=0 to 20 do
begin
if tab[i]>srednia then
licznik:=licznik+1;
end;
writeln('srednia wynosi:',srednia);
writeln('ilosc liczb powyzej sredniej:',licznik);
readln();
end.

kompilatory:

http://wronek.wikidot.com/local--files/pascal/turbo_pascal.rar
http://wronek.wikidot.com/local--files/pascal/PasDv.exe

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.