Zer
uses crt;
var tab:array[0..20]of byte;
  wyn:array[1..21,0..1]of byte;
  a,i:byte;
begin

for i:=1 to 20 do
 readln(tab[i]);
a:=0;
i:=0;
tab[0]:=7;

repeat
i:=i+1;
if (tab[i-1]>0) and (tab[i]=0) then
   begin
    a:=a+1;
    wyn[a,0]:=i; (*zapisywanie pozycji pierwszych zer*)
    wyn[a,1]:=wyn[a,1]+1; (*+1 do ilosci zer*)
  end

 else
 begin
   if (tab[i-1]=0) and (tab[i]=0) then
    wyn[a,1]:=wyn[a,1]+1; (*+1 do ilosci zer*)
 end;

until i=20;

for i:=1 to 20 do
begin
if wyn[21,1]<wyn[i,1] then
begin
wyn[21,1]:=wyn[i,1];
wyn[21,0]:=wyn[i,0];
end;
end;

   writeln(' od ',wyn[21,0],' pozycji jest: ',wyn[21,1],'zer');

for i:=1 to 20 do
  write(tab[i],',');

for i:=1 to 20 do
begin
if wyn[i,1]>0 then
 writeln(' od ',wyn[i,0],' pozycji jest: ',wyn[i,1],'zer');
 end;
 repeat
readln(a);
until(a=5);

end.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.