Cpp
#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;
int main()
{
  int i;
  double ada,anna,t;
 t=5;
 
 ada=0;
 anna=0;
  for(i=1 ; i<=30; i++) { 
 
        if(0!=i%2) {
        ada+=t;
        }
        else{
         anna+=t;
         }
       cout<<"ada["<<i<<"]: "<<ada<<endl;
  cout<<"anna["<<i<<"]: "<<anna<<endl;
 
     t+=t*0.05; 
     }
 
  cout<<"ada: "<<ada;
  cout<<"anna: "<<anna;
  cin>>i;
}
#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
using namespace std;
int main()
{
  int max,min, i, tab[19];
max=0;
min=200;
 
for (i=0; i<=19; i++){
  tab[i]=rand()%150;
  cout<<tab[i]<<endl;
}
 
for (i=0; i<=19; i++){
  if (tab[i]>max){
          max=tab[i];
  }
    if (tab[i]<min){
          min=tab[i];
  }
  }
   cout<<"max: "<<max<<endl;
   cout<<"min: "<<min;
 
getch();
return(0);
}
#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
using namespace std;
int main()
{
  int j,i,b, tab[130];
 
  cin>>b;
  i=0; 
  cout<<endl;
 
 while (b>0){
 tab[i]=b%2;
    i++;
    b=b/2;
 
   }
while (i>0){
   i--;
   cout<<tab[i];
 
}
getch();
return(0);
}
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{  int a,ile,tab[20],naj=1000;
cout<<"podaj 20 liczb";
for (a=0; a<20; a++){ cin>>tab[a]; 
   cout<<"ok"; }
for (a=0; a<20; a++){if (tab[a]==naj){ile++;
           } else{ if(tab[a]<naj){ naj=tab[a]; 
             ile=1; } } }
cout<<"najmniejsza: "<<naj<<" powtorzyla sie: "<<ile<<" razy. ";
cin>>a;}
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{  
int a,ile,tab[20],naj=1000;
cout<<"podaj 20 liczb";
for (a=0; a<20; a++){ 
      cin>>tab[a]; 
   cout<<"ok"; }
for (a=0; a<20; a++){
      if (tab[a]==naj){ile++;
           } else{ 
      if(tab[a]<naj){ 
             naj=tab[a]; 
                        ile=1; } 
                   } 
              }
cout<<"najmniejsza: "<<naj<<" powtorzyla sie: "<<ile<<" razy. ";
cin>>a;}
#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;
int main()
{
  int tab[4][20];
  char z;
  int a,i=0;
 
  do{
  for (int j = 0; j<=2; j++){
   do{
   cin >> tab[i][j];
   }while(tab[i][j]>9 && tab[i][j]==0);
  tab[i][j]=a;
  }
  tab[i][3]=tab[i][0]+tab[i][1]+tab[i][2];
  cout<<"wcisnij q lub a...";
  cin>>z;
  i++;
  }while(z != 'q' || i == 20);
 
a=i;
for (int i =0 ; i<=a; i++){
cout<<tab[i][0]<<"+"<<tab[i][1]<<"+"<<tab[i][2]<<"srednia ="<<tab[i][3]/3;
}
      getch();
      }
#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;
int main()
{  int a,ile=0,tab[10],ile0=0;
 
cout<<"podaj 10 liczb"<<endl;
 
for (a=1; a<11; a++){ 
  cin>>tab[a];
  if (tab[a]<1){
         if (tab[a]<0){ 
                 tab[a]=0;
                 ile++;
                }else {ile0++;}
         } 
   cout<<"ok"<<endl; 
   }
 
for (a=10; a>0; a--){ 
       if (tab[a]>0){ 
         cout<<tab[a]; 
           }
 
             } 
         cout<<"mniejszych od zera jest : "<<ile;
         cout<<" zer jest : "<<ile0;
 
getch();
}
#include <iostream> /* załaczanie nagłówków i bibliotek*/
#include <conio.h>
 
using namespace std;
int main()
{  
  int a,i; /*deklaracja zmiennych */
 
  for(i=0;i<10;i++){ /* 
             i=0; - przypisujemy do zmiennej "i" wartosc 0; 
             i<10; - pętla będzie się wykonywać dopuki zmienna "i" będzie mniejsza niż 10
             i++ - inkrementacja , czyli zwiekszanie zmiennej o 1, inaczej można to zapisać w taki sposób: i=i+1;
            */
              cin>>a; /*pobiera od uzytkownika "a"*/
             cout<<"ok"<<a<<endl; /*wyświetla ok , zmienna "a" i przechodzi do następnej lini */
              if(a>5){ /*jesli "a" jest mniejsze od 5 to wykonuje sie:*/
                 a=a+5;/*zwieksza zmienna "a" o  5:*/
           cout<<a<<endl; /*wyświetla zmienna "a" i przechodzi do następnej lini */
             }/*koniec kodu do "if" */
          }/*koniec kodu do "for" */
getch();/*wstrzymanie programu*/
}
#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;
int main()
{  int a,ile=0,tab[9];
 
cout<<"podaj 9 liczb"<<endl;
 
for (a=1; a<10; a++){ 
  cin>>tab[a];
  while(tab[a]<1){
         cout<<"podaj jeszcze raz ale liczbe wiekszą od 0!";
         cin>>tab[a];
         } 
   cout<<"ok"<<endl; 
   }
for (a=9; a>0; a--){ 
       if (tab[a]%2>0){ 
         cout<<tab[a]; 
             ile++;  }}
 
if (ile==0){
      cout<<"w ciagu nie ma liczb nieparzystych ";
                           }
getch();
}
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.